Alalise Rahvusvahelise ja Sõltumatu Vahekohtu reglement
1. OÜ Rigolet Collect Rahvusvaheline ja Sõltumatu Vahekohus (edaspidi nimetatud vahekohus) on alaliselt tegutsev vaidluste lahendamise organ, mis lahendab kõiki temale lahendada antud vaidlusi.

2. Kui pooled ei ole kohaldatavat õigust kokku leppinud ja kohaldatav õigus ei tulene seadusest, kohaldab vahekohus Eesti õigust.

3. Kui pooled on selles selgesõnaliselt kokku leppinud võib vahekohus lahendada asja õigluse põhimõttel.

4. Käesolevas reglemendis lahendamata küsimustes osas kohaldatakse seadust.

5. Pooled võivad kokku leppida vahekohtumenetluse toimumise koha, kokkuleppe puudumise korral määrab koha pooli arvestades kohus.

6. Pooled võivad kokku leppida vahekohtumenetluse keele, kokkuleppe puudumisel määrab menetluse keele vahekohus.
7. Vahekohus võib hagi tagada, mis täidetakse kohtu määruse alusel.

8. Vahekohtu tegevust korraldab juhatus. Vaidlusi lahendavad üksnes vahekohtud.
9. Hagiavalduses peab hageja kirjeldama poolte vahel olnud ja nõudega seonduvaid elulisi asjaolusid, millest lähtub hageja nõue, samuti lisama kõik tõendid, mis kinnitavad hageja nõuet. Kui kostja hagiga ei nõustu, tuleb selgitada, millised on vastuväited ja neid kinnitavad tõendid.
9. Kui hagi ei ole suunatud kindla rahasumma maksmisele, tuleb määrata hagihind. Vahekohtunikul on õigus määrata hagi hind, kui hageja poolt nimetatud hind ei vasta tegelikele asjaoludele.
10. Kui hagejat või kostjat esindab menetluses esindaja, tuleb esimeses menetlusdokumendis märkida ka esindaja andmed.
11. Füüsilise isiku kohta tuleb menetlusdokumendis märkida tema isikukood, selle puudumisel sünniaeg. Avalikku registrisse kantud juriidilise isiku kohta tuleb märkida tema registrikood, selle puudumisel tegutsemise õiguslik alus.
12. Kui menetlusdokumendi allkirjastab menetlusosalise lepinguline esindaja, lisatakse volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Kui menetlusdokumendi allkirjastab esindajana advokaat, ei pea volikirja esitama, kuid Vahekohtul on õigus selle esitamist nõuda.
13. Hagi ja menetlusdokumentide toimetatakse kätte pooltele.
14. Kui pooled on kokku leppinud lepingus Vahekohtumenetlusega seonduvate menetlusdokumentide kättetoimetamise koha ja korra, järgib Vahekohus vastavat kokkulepet.
15. Vahekohus teeb otsuse motiveeritud otsuse või resolutsioonotsusena vastavalt poolte taotlustele.
16. Poolel, kes soovib motiveeritud otsust, on võimalik esitada vastav taotlus ja tasuda täiendav vahekohtulõiv motiveeritud otsuse taotluselt.
17. Otsuse sissejuhatuses märgitakse: otsuse teinud kohtu nimetus; otsuse teinud vahekohtuniku nimi; otsuse tegemise aeg ja koht; asja number; hagi ese; tsiviilasja hind; menetlusosaliste nimed ja isiku- või registrikoodid; menetlusosaliste aadressid, kui see on ilmselt vajalik otsuse täitmiseks või tunnustamiseks; menetlusosaliste esindajate nimed, esindajate asendumise korral viimaste esindajate nimed; füüsilise isiku isikukoodi puudumisel märgitakse otsuses tema sünniaeg. Juriidilise isiku registrikoodi puudumisel märgitakse otsuses vajaduse korral viide juriidilise isiku õiguslikule alusele.
18. Otsuse resolutsiooniga lahendab Vahekohus selgelt ja ühemõtteliselt poolte nõuded ja veel lahendamata taotlused, samuti rakendatud hagi tagamise abinõudega seotud küsimused. Resolutsioon peab olema selgelt arusaadav ja täidetav ka muu otsuse tekstita.
19. Motiveeritud otsuse kirjeldavas osas märgitakse loogilises järjekorras lühidalt ja olulist sisu esile tuues esitatud nõuded ja nende kohta esitatud väited, vastuväited ja esitatud tõendid.
20. Motiveeritud otsuse põhjendavas osas märgitakse kohtu tuvastatud asjaolud ja nendest tehtud järeldused, tõendid, millele on rajatud kohtu järeldused, samuti seadused, mida kohus kohaldas. Vahekohus peab otsuses põhjendama, miks ta ei nõustu hageja või kostja faktiliste väidetega. Kohus peab otsuses kõiki tõendeid analüüsima. Kui kohus mõnda tõendit ei arvesta, peab ta seda otsuses põhjendama. Alternatiivse nõude rahuldamisel ei pea teise alternatiivse nõude rahuldamata jätmist põhjendama.
21. Vahekohtu otsus on täidetav ilma maakohtute poolt tunnustamata.
22. Vahekohtu otsus jõustub selle tegemise päeval. Vahekohtu otsusel on poolte suhtes samasugune toime nagu jõustunud kohtuotsusel. Otsus allkirjastatakse vahekohtuniku poolt menetlusosalise soovil digitaalallkirjaga või/ja tavapäraselt allkirjastatuna.
23.Kompromissi kinnitab vahekohtunik otsusega.
24. Asja materjale ei säilita, pärast otsuse jõustumist säilitatakse ainult otsus.
25.Menetluskulud kannab vaidluse kaotanud pool või vastavalt hagi rahuldamise proportsioonidele või kokkuleppele kumbki pool. Vahekohtunik mõistab kulud välja põhjendatud ja vajalikus ulatuses.
Hinnakiri:
haginõude summa arvestatuna põhinõudelt kuni 1000 EUR - lõiv 25 EUR
haginõude summa arvestatuna põhinõudelt 1001 kuni 10 000 EUR - lõiv 100 EUR
haginõude summa arvestatuna põhinõudelt 10 001 kuni 50 000 EUR - lõiv 500 EUR
haginõude summa arvestatuna põhinõudelt 50 001 kuni 100 000 EUR - lõiv 750 EUR
haginõude summa arvestatuna põhinõudelt 100 001 kuni 100 000 EUR - lõiv 750 EUR
Üle 100 000 EUR haginõude põhinõudelt lisandub igalt lisanduvalt 100 000 EUR lõiv 25 eurot.
Muus keeles kui eesti keeles menetluse pidamine + 25 % kehtivatelt tasudelt.
Muud menetlustoimingud - 25 EUR üks toiming.
Moiveeritud otsuse tegemine: 50 % hinnakirjast.

Käesolev reglement kinnitati 5. novembril 2012. a.International and Independent Arbitration Standing Court regelement (please ask for complete text)

Правила и нормы постоянный Независимый Международный арбитражный суд (пожалуйста, попросите полный текст)